Integritetspolicy

Denna policy uppdaterades 2024-01-31 och beskriver hur vi på Ågrenshuset AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med att du besöker vår webbsida. I denna policy hittar du även kontaktuppgifter till oss samt en beskrivning på vilka rättigheter du har rörande hur dina personuppgifter behandlas.

Denna policy kan komma att uppdateras av Ågrenshuset AB. Du hittar alltid den gällande policyn på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Ågrenshuset AB, org.nr 556058-8088 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som bolaget behandlar om dig i enlighet med denna policy. Du kan kontakta oss på kontakt@agrenshuset.se om du har några frågor rörande de personuppgiftsbehandlingar som bolaget genomför enligt denna policy.

Personuppgifter vi samlar in från dig

Nedan framgår vilka personuppgifter vi samlar in från dig. Notera att vissa av uppgifterna är frivilliga och dessa behandlar vi endast om du har valt att lämna dem.

Ändamål:
Personuppgifter behandlas i syfte att skicka nyhetsbrev till dig innehållande marknadsföring och annan information från bolaget. Om du väljer att lämna ditt telefonnummer behandlar vi det i syfte att skicka SMS med marknadsföring, erbjudanden m.m. till dig.

Kategori av personuppgifter:
Namn
E-postadress
Företag (frivilligt)
Telefonnummer (frivilligt) Intresseområden (frivviligt)

Laglig grund:
Behandling sker efter samtycke har inhämtats från dig.

Lagringstid:
Nyhetsbrev skickas till dig tills du väljer att inte längre motta nyhetsbrev genom att använda den avregistreringsfunktion som finns i varje nyhetsbrev.

Ändamål:
Personuppgifter behandlas i syfte att skicka nyhetsbrev till dig innehållande marknadsföring och annan information från bolaget. Om du väljer att lämna ditt telefonnummer behandlar vi det i syfte att skicka SMS med marknadsföring, erbjudanden m.m. till dig.

Kategori av personuppgifter:
Namn
E-postadress
Företag (frivilligt)
Telefonnummer (frivilligt) Intresseområden (frivilligt)

Laglig grund:
Behandling sker efter samtycke har inhämtats från dig.

Lagringstid:
Nyhetsbrev skickas till dig tills du väljer att inte längre motta nyhetsbrev genom att använda den avregistreringsfunktion som finns i varje nyhetsbrev.

Personuppgifter vi samlar in från tredje part

Av tabellen nedan framgår vilka uppgifter vi samlar in och behandlar om dig från en tredje part, dvs. dessa uppgifter har inte du personligen lämnat till oss.

Ändamål & var vi hämtar personuppgifterna:
Vi inhämtar information om dig från Meta som registrerat uppgifter om dig i samband med att du besökt någon av deras plattformar för sociala medier.  Dessa personuppgifter behandlar vi i syfte att rikta marknadsföring till dig.

Kategori av personuppgifter:
Namn
E-postadress
Telefonnummer (frivilligt) 

Laglig grund:
Vårt berättigade intresse att marknadsföra och sälja våra produkter.

Lagringstid:
Till dess att du invänder mot marknadsföringen (avregistrering).

Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES en leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Återkallelse av samtycke

Om Ågrenshuset AB behandlar personuppgifter om dig baserat på att du har samtyckt till personuppgiftsbehandlingen (se tabellerna ovan) har du rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Om du väljer att återkalla ett samtycke kommer vi att upphöra med den behandlingen om vi inte har någon annan grund för att behandla uppgifterna. Notera att en återkallelse inte påverkar lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skett innan tidpunkten för återkallelse.

Notera att vad gäller dina cookieinställningar kan du ändra dessa och återkalla ett eventuellt lämnat samtycke här

Hur vi delar dina personuppgifter till en tredje part

Vi använder oss av olika underleverantörer för att tillhandahålla vår hemsida och dess funktioner till dig. När vi kommunicerar med dig via nyhetsbrev (e-post) och utskick via SMS använder vi leverantörer som tillhandahåller sådan tjänst. Dessa leverantörer tar då del av dina personuppgifter för vår räkning och anses vara personuppgiftsbiträden enligt dataskyddslagstiftningen.

Vi säkerställer att vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Vi använder oss av tredje part när vi tillämpar cookies för analys- och marknadsföringsändamål. Mer information om detta hittar du här.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter som under vissa omständigheter gäller och dessa rättigheter rör tillgång till, rättelse av samt radering av dina personuppgifter enligt det följande.

Tillgång till er data
Du kan begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig information om dig korrigerad.

Överföring
Du har rätt att begära att dina personuppgifter lämnas över till en annan tjänst.

Radering
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas såvida det inte finns lagstadgade lagringstider eller att personuppgifterna behövs för att Ågrenshuset AB ska kunna utföra sitt åtagande.

Invända mot behandling
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter där vi grundar behandlingen på bolagets berättigade intresse. För exempel kan du invända mot direktmarknadsföring som vi skickar till dig och då kommer vi direkt att upphöra med den personuppgiftsbehandlingen.

Utövande av dina rättigheter

För att kunna behandla en förfrågan från en registrerad privatperson som vill utöva sina rättigheter kan vi behöva identifiera att behandlingen hanterar rätt person. Undantag för sådan hantering är cookies eller aggregerad information, där vi ej kan härleda personen i fråga. Förfrågan avseende dina rättigheter skickas till kontakt@agrenshuset.se. Vår intention är att återkomma inom 30 arbetsdagar.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som i Sverige bevakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt vill vi gärna att du kontaktar oss. Du har också rätt att vända dig till myndigheten för att ge in ett klagomål.